وظايف :

  1- کنترل و نظارت بر پرسنل تحت سرپرستی و سنجش عملکرد آنان

  2- هماهنگ ساختن کلیه امورها و دفاتر ذیربط

  3- نظارت و اجراي نظام مديريت كيفيت ISO9001 و نظام تعالي سازمان EFQM مستقر در شركت در حوزه وظائف محوله

  4- برنامه ريزي در جهت رعايت اصول و مقررات ايمني توسط كاركنان بر اساس سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي OHSAS 18001 مستقر در شركت

  5- صدور بخشنامه ها و دستورالعملهای مورد لزوم و نظارت برحسن اجرای صحیح آنها

  6- تائید و تدوین دستورالعملهای مربوط به حوزه معاونت

  7- تعیین وظایف وحدود مسئولیت مدیران تحت سرپرستی

  8- پیشنهاد تشویق و تنبیه برای پرسنل تحت سرپرستی

  9- تهیه و ارائه برنامه های کاری واحدهای تحت سرپرستی و مسئولین آنها و حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف واحدها و مسئولین مربوطه از طریق اعمال نظارتهای لازم و ارزیابی عملکرد آنها بصورت دوره اي

  10- نظارت بر تجزیه وتحلیل آمار بار شبکه و برآورد روند رشد ، بارگیری پستها و رفع کمبود ولتاژ و انجام محاسبات مربوطه و تعیین اولویت و اهمیت نسبی طرحهای پیشنهاد شده

  11- نظارت در تهیه وتدوین برنامه شركت بر اساس اولويت ( كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت ) براي اجراي پروژه ها و اهداف  خرد و كلان شركت

  12- نظارت و کنترل بر کلیه پروژه های توزیع

  13- نظارت و انجام برنامه ریزی های لازم جهت اجرای کارهای توسعه و احداث روستایی براساس قراردادهای تنظیمی و ارجاع کار به واحدهای مربوطه و پیگیری کنترل میزان پیشرفت کار از جهت تهیه طرح دستور کار و ارائه صورت وضعیت

  14- نظارت برتهیه مشخصات فنی و نقشه پستها براساس استاندارد

  15- نظارت در طراحی وتدوین اصول و نظام اطلاعات مدیریت

  16- نظارت در مدیریت شبکه رایانه ای ، سیاستهای اطلاع رسانی ، اینترنت و نرم افزارهای اتوماسیون اداری و پیاده سازی آن درسطح شرکت

  17- پيگيري تصويب بودجه ساليانه شركت از طريق شركت در جلسات داخلي و تعامل با شركت توانير و ساير سازمانهاي استاني و كشوري مرتبط حسب ضرورت و نياز شركت

  18- نظارت برگزارشهای آماری و نمودارهای تهیه شده از واحد آمار و اطلاعات و راهنمایی های لازم در این خصوص

  19- ایجاد انگیزه کار و همدلی و همکاری در کارکنان با نهادینه کردن ارزش کار و بهاء دادن به همکارانیکه وظایف خود رابا دلسوزی و به نحو احسن انجام می دهند و همچنین ارزش نهادن به نوآوریها و خلاقیتها از طریق تشویق افراد

  20- شناسایی نیازهای آموزشی کارکنان معاونت و انجام هماهنگیهای لازم جهت برگزاری کلاسها یا اعزام به دوره های آموزشی

  21- شناسایی نارسائيها وکمبودها و ارائه پیشنهادات جهت رفع آنها وبهبود مستمر کیفیت فعالیتها ی جاری

  22- شرکت در کمیته ها و کمسیونهای مختلف شرکت

  23- حضور در جلسات و گردهماییهای خارج از شرکت برحسب نیاز

  24- ارائه گزارشات لازم

  25- انجام سایر وظایف محوله
  6.1.7.0
  گروه دورانV6.1.7.0